Khóa đào tạo và chuyển gia công nghệ thiết bị an ninh với công ty HALOTIKI

Công ty Cổ Phần Bảo vệ Hưng Cát Lợi cung cấp các giải pháp và thiết bị an ninh chất lượng phục vụ cho công tác bảo vệ của các Công Ty, tổ chức doanh nghiêp. Sau khi cung cấp, lắp đặt hệ thống,Công ty bảo vệ Hưng Cát Lợi  tổ chức khóa đào tạo và chuyển gia công nghệ thiết bị an ninh cho người hướng dẫn người sử dụng trực tiếp các kiến thức bao quát về sản phẩm, cách thức lắp đặt, cấu hình và vận hành hệ thống.

Vừa qua công ty đã có khóa đào tạo và chuyển gia công nghệ thiết bị an ninh chuyên nghiệp giữa công ty cổ phần HaLoTiKi và công ty cổ phần bảo vệ Hưng Cát Lợi